Medicinski fakultet
Projekat Ljudi Gradovi Dogadjaji Pitanja Forum Home Kontakt Linkovi English
ZDRAVLJE ZAJEDNICE – RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA LOKALNIH STRATEGIJA JAVNOG ZDRAVLJA

Predloženi dvogodišnji projekat "Zdravlje zajednice - razvoj i implementacija lokalnih strategija javnog zdravlja" treba da doprinese razvoju efikasnih praksi javnog zdravlja na lokalnom nivou, uz prepoznavanje lokalnih zdravstvenih potreba stanovništva i participatorni pristup.
Specifični ciljevi Projekta su:
•Razvoj seminara za edukaciju lokalnih profesionalaca iz oblasti novog javnog zdravlja,
•Edukacija lokalnih profesionalaca u oblasti novog javnog zdravlja i sticanja veština razvoja strategija javnog zdravlja zasnovanih na lokalnim potrebama,
•Procena javno-zdravstvenih potreba lokalnih zajednica i dizajniranje lokalnih strategija
•Implementacija lokalnih strategija putem malih projekata u zajednici i njihova evaluacija.
Projekat "Zdravlje zajednice - razvoj i implementacija lokalnih strategija javnog zdravlja" zasnovaće se na međunarodnim programima novog javnog zdravlja i savremenim metodama edukacije definisanim u Bolonjskoj deklaraciji, usvojenim dokumentima zdravstvene politike Srbije i nacionalne strategije javnog zdravlja kao i specifičnostima lokalnih strategija javnog zdravlja. Izbor okruga, Mačvanski (Šabac), Zapadnobački (Sombor), Južnobanatski (Pančevo) i Jablanički (Leskovac), koji učestvuju u projektu, je izvršen u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo, tako da se pokrije i teritorija Vojvodine i teritorija Centralne Srbije. Preporučeni su okruzi sa visokom motivacijom javno-zdravstvenih profesionalaca. Učesnici Projekta su javno-zdravstveni profesionalci i partneri u lokalnoj zajednici (profesionalci iz okružnih zavoda za zaštitu zdravlja, lekari iz domova zdravlja, predstavnici lokalnih vlasti (opštine), predstavnici obrazovnog sektora (učitelji i nastavnici iz osnovnih i srednjih škola, predstavnici nevladinih organizacija koje se bave zdravljem, predstavnici lokalnih medija) značajni za razvoj i implementaciju strategija javnog zdravlja.
Projekat će se odvijati kroz tri faze. U prvoj fazi projekta aktivnosti su usmerene na dizajniranje edukativnih seminara za profesionalce iz četiri okruga Srbije putem kojih će oni uvećati svoje znanje o novom javnom zdravlju i steći neophodne veštine za razvoj i implementaciju lokalnih strategija javnog zdravlja. Edukacija će se sprovesti kroz pet sukcesivnih seminara:
• Javno zdravlje, politika za zdravlje i strategija javnog zdravlja,
• Zdravstveno planiranje po metodu Health Plan it TM,
• Informacije i znanje u javnom zdravlju,
• Menadžment javnog zdravlja,
• Promocija zdravlja i akcije u zajednici.
Svaki seminar, od ukupno pet, izvodio bi se u trajanju od dva dana koji bi predstavljali samo časove pod supervizijom - 40% kontinuirane edukacije, dok bi 60% vremena bilo posvećeno individualnom radu polaznika.
U prvoj fazi projekta koja će trajati pet meseci, postizanje željenih ciljeva procenjivaće se na osnovu seminara u pismenoj formi (njihove strukture i kvaliteta), evaluacijom seminara od strane polaznika, procenom stečenog znanja i zadovoljstvom edukacijom.
Druga faza projekta trajaće 12 meseci i počeće sa izvođenjem drugog edukativnog seminara. Tokom ove faze sprovešće se i treći seminar nakon čega će učesnici moći da primene stečena znanja za definisanje potreba u javnom zdravlju izbranih okruga, selekciju prioriteta i formulisanje lokalne strategije javnog zdravlja. Rad će se sprovoditi pod supervizijom nastavnika koji sprovode edukaciju. U ovoj fazi razviće se predlog lokalnih strategija javnog zdravlja u periodu od 10 godina.
U drugoj fazi predviđena je i lokalna rasprava o predloženim strategijama, postizanje konsenzusa o predloženim ciljevima i aktivnostima među partnerima u zajednici, usvajanje strategija od lokalne samouprave i njihovo promovisanje u lokalnim medijima. Predviđeno je publikovanje lokalne strategije. U drugoj fazi Projekta ciljevi će se procenjivati evaluacijom edukacije "pre-posle", predlozima lokalnih strategija (njihovim predloženim ciljevima koji treba da budu zasnovani na prethodno procenjenim prioritetima) i evaluacijom i brojem učesnika na javnim raspravama.
Treća faza Projekta trajaće poslednjih sedam meseci. Tokom ove faze Projekta predviđa se predlaganje malih projekata u lokalnoj zajednici i njihova implementacija. Učesnici projekta će biti edukovani za ove aktivnosti putem poslednja dva seminara. Sami projekti u lokalnoj zajednici treba da budu orijentisani ili na lokalne zdravstvene probleme ili na vulnerabilne grupe (žene i deca, stari, migranti, Romska populacija, osobe koje žive sa hendikepom). U ovoj fazi Projekta, evaluacija će se sprovoditi kroz male pilot projekte, promocije zdravlja u zajednici i stepenom do kojeg je ispoštovana multidisciplinarnost i participatorni pristup. U trećoj fazi projekta evaluacija će se sprovesti kroz jedan od načina evaluacija. U toku svih faza projekta, jedan od načina evaluacije biće i brojnost operativnih sastanaka i konsultacija sa učesnicima iz izabranih okruga.


PROJEKAT | LJUDI | GRADOVI | DOGAĐAJI | PITANJA | FORUM
POČETNA STRANA | KONTAKT | LINKOVI | ENGLISH


   
.
Fond za otvoreno drustvo Medicinski fakultet